Feather Feet Pedicure Almere

Uw pedicure in Almere Haven

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Feather Feet Pedicure Almere en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
Behandelingen
Feather Feet Pedicure Almere zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Feather Feet Pedicure Almere zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, behoudt Feather Feet Pedicure Almere het recht het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 
Feather Feet Pedicure Almere moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling
Feather Feet Pedicure Almere vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op deze website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Feather Feet Pedicure Almere vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Feather Feet Pedicure Almere aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
Feather Feet Pedicure Almere neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart over. Feather Feet Pedicure Almere behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG wet. Feather Feet Pedicure Almere zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Feather Feet Pedicure Almere is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Feather Feet Pedicure Almere verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Feather Feet Pedicure Almere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Feather Feet Pedicure Almere is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan 
Feather Feet Pedicure Almere.
Feather Feet Pedicure Almere is verplicht de klacht van de cliënt binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Indien een klacht gegrond is, zal Feather Feet Pedicure Almere samen met de cliënt een oplossing bespreken. Indien Feather Feet Pedicure Almere en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of ProVoet.

Overige eventuele voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Brancheorganisatie ProVoet. Omdat ik hierbij ben aangesloten, loopt ook mijn verzekering via ProVoet.